Můj život

Jaromí Leichmann, přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita

„Osm let jsem pracoval jako děkan fakulty, která dosáhla druhého místa v České republice v hodnocení vzdělávání a výzkumu. Všechny její hlavní obory jsou světově nadprůměrné podle hodnocení Metodiky 17+. Nabízím své získané zkušenosti celé univerzitě v její další cestě za rozvojem a poznáním. Investice do lidí, navrácení univerzity akademikům, zvýšení kvality jejich absolventů a zajištění významného místa na mapě světa považuji za hlavní milníky na této cestě.“

Strukturovaný životopis ke stažení (formát PDF)

Vědecká činnost, mezinárodní a národní projektové aktivity

Spektrum mého vědeckého zájmu je široké a sahá od klasické geologie a petrologie, přes luminiscenční mikroskopii a geochemii až po geofyziku.

Na univerzitě v Salzburku jsem absolvoval doktorské studium a později pak v rámci řešení projektu rakouské grantové agentury FWF rovněž post-doc pobyt. Jsem členem Society of Economic Geologist a Society for luminiscence microscopy and spectroscopy. Z dalších mezinárodních aktivit bych zmínil roli dlouholetého národního koordinátora sítě CEEPUS, která byla v letech 2015 a 2016 vyhodnocena jako nejlepší síť v ČR. Kromě menších projektů Kontakt a Aktinon jsem byl úspěšným řešitelem projektu Norských fondů v oblasti ukládání CO2, na kterém úspěšně spolupracovala přírodovědecká fakulta s fakultou sociálních studií MU a několika norskými univerzitními pracovišti. Vypracoval jsem projekt OP VK 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji s názvem Výzkumný tým pro ukládání radioaktivních odpadů a jadernou bezpečnost, v rámci kterého byli na PřF MU zaměstnáni dva špičkoví rakouští vědci z vídeňské univerzity.

V ČR jsem byl řešitelem nebo spoluřešitelem 7 projektů GAČR, 1 projektu MPO, spoluřešitel rozvojového projektu MŠMT – Meziuniverzitní spolupráce na rozvoji podzemní laboratoře Josef v oblasti ukládání nebezpečných látek a plynů, díky němuž byla vybudována podzemní výuková laboratoř, která je v současnosti využívána několika univerzitami pro praktickou výuku. Podílel jsem se jako spoluřešitel na projektu GAMU – Energetická infrastruktura a její vliv na energetickou bezpečnost, který společně řešila FSS a PřF MU. Jsem autorem projektu OP VK 2.4 Partnerství a sítě s názvem Partnerská síť pro spolupráci a aplikace v geoenvironmentálních a geotechnických oborech, v rámci kterého byla mj. inovována výuka s cílem umožnit absolventům po ukončení studia snadnější zapojení do praxe. Z důvodu zvolení děkanem přírodovědecké fakulty jsem řešení tohoto projektu, podobně jako projektu OP VK 2.3, předal kolegům z ústavu.

V současné době jsem řešitelem dvou projektů:

– OP VVV výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce s názvem Dlouhodobý výzkum geochemických bariér pro ukládání radioaktivního odpadu, kde spolupracují čtyři ústavy přírodovědecké fakulty se Správou uložišť radioaktivního odpadu a GEAM (bývalé uranové doly) Dolní Rožínka.

– mezinárodního projektu INTERREG Rakousko-Česká republika zabývajícího se geotermální energií. Z rakouské strany je do projektu zapojena GBA (rakouská geologická služba) a ZAMG (ústřední institut pro meteorologii a geodynamiku). Odborníci z těchto organizací tak v rámci projektu působí přímo na PřF MU.

Kromě výzkumu základního se rovněž věnuji výzkumu aplikovanému. Dlouhodobě spolupracuji zejména s firmami zabývajícími se nerostnými surovinami jako je Česká geologická služba, Těžební unie, Moravské naftové doly, RWE-INNOGY, GEAM, DIAMO, SURAO, stavebními surovinami – Výzkumný ústav stavebních hmot, SKANSKA nebo firmami zabývajícími se vývojem přístrojů pro geovědní aplikace jako např. GEORADIS nebo TESCAN. Pro tyto organizace jsem vypracoval 22 výzkumných zpráv. Spolupracoval jsem rovněž s archeology z Ústavu archeologické památkové péče Brno, Egyptologického ústavu FF UK a FF MU při analýzách nerostných surovin používaných v minulosti. Specifický příklad spolupráce s praxí byla role znalce v oboru geologie, kdy jsem se podílel na policejním vyšetřování dvou vražd. V současnosti řeším společně se svými doktorandy 2 projekty pro SURAO týkající se vhodnosti geologického prostředí pro bezpečné ukládání vyhořelého jaderného paliva.

Jsem autorem 28 článků evidovaných ve WOS. Z toho je jeden v prvním decilu, 14 v prvním a druhém kvartilu a jeden článek patří mezi 1 % nejcitovanějších v oblasti geochemie a geofyzika. Celkově byly moje práce citovány 450×, H-index je 12. Dále jsem autorem 23 článků neevidovaných ve WOS a SCOPUS, 11 kapitol v monografiích, 8 vyzvaných přednášek a 86 konferenčních abstraktů.

Výukové aktivity

Svoje zkušenosti ze základního i aplikovaného výzkumu přenáším následně do své výuky. Vyučuji široké spektrum předmětů od motivačního kurzu pro studenty prvního semestru, až po vysoce specializované metodické kurzy pro doktorské a magisterské studenty. Moje výuka je ve studentské anketě vždy vysoce hodnocena. Dosud jsem vedl 44 obhájených bakalářských a 50 magisterských prací, 4 práce doktorské a 5 dalších v současnosti vedu. Značná část těchto prací byla zadávána ve spolupráci s firmami nebo výzkumnými organizacemi, ve kterých studenti absolvovali stáže a měli svoje konzultanty. Velká část závěrečným prací byla rovněž podporována z projektových prostředků. Podařilo se mi rovněž zapojit do výuky řadu odborníků z praxe, kteří na PřF MU pravidelně vyučují. Jsem garantem studentské skupiny SEG. Podílím se na organizaci a výuce kurzů akreditovaných v systému DVPP MŠMT a přípravě učebních materiálů pro studenty ZŠ a SŠ.

Organizační aktivity

Aktivně jsem zapojen do akademického života a jeho organizace. V letech 2003 – 2004 jsem byl předsedou Akademického senátu přírodovědecké fakulty, v letech 2007 – 2010 ředitelem Ústavu geologických věd PřF MU, děkanem přírodovědecké fakulty od roku 2010 do 2018 a v současnosti působím ve funkci proděkana odpovědného za rozvoj a kvalitu. Byl jsem členem panelu GAČR a v současnosti působím jako hodnotitel NAU pro oblasti Vědy o Zemi a Těžba a zpracování nerostných surovin.

Prohlédněte si galerii